Tietosuojaseloste
SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoman tukiryhmä sekä uutiskirjeen tilaajat


1. Rekisterinpitäjä
ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eero Heinäluoman toimisto

Yhteyshenkilö:

Elisa Selinummi

elisa.selinummi@europarl.europa.eu

p. +358400671203

Rue Wiertz 60

1047 Brussels


2. Henkilörekisterin nimi

Eero Heinäluoman tukiryhmä sekä
uutiskirjeen tilaajat


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia
tarkoituksia varten:

- Eero Heinäluoman uutiskirjeen lähettäminen

- Eero Heinäluoman kampanjaan ja poliittiseen työhön liittyvä muu mahdollinen
viestintä ja markkinointi

- Vapaaehtoistyön organisointi

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus.


4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- etu- ja sukunimi

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero


5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- henkilöltä itseltään internetin välityksellä

- henkilöltä itseltään sähköpostin välityksellä

- henkilöltä itseltään paperisen lomakkeen välityksellä


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti
sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat
oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


9. Tarkistus-, kielto-, korjaus- ja valitusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus


- milloin tahansa peruuttaa suostumus, (käsittely
perustuu suostumukseen)


- tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu.


- saada henkilötiedot itselleen,


- kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja
luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.


- vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista
(oikeus tulla unohdetuksi) rekisteristä, ellei poistamiselle ole estettä ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön
sähköpostilla osoitteeseen eeron.tukiryhma@gmail.com

Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa
rekisteröidyn henkilöllisyyden.


Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai
se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojaviranomaiselle.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on
tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä
tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää
tunnistettavissa.

11. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

12. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta
pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.